Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babyholding.cz . V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy. Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím výše uvedeného internetového obchodu. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejích obsahu porozuměl a vyjadřuje s nimi souhlas.

V závislosti na změně příslušných právních předpisů, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Každou změnu a její účinnost oznámí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.babyholding.cz.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“). 

Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu www.babyholding.cz je obchodní společnost BABY HOLDING s.r.o, se sídlem: Kúty 1950, 760 01 Zlín, IČO: 607 27 349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 17111 (dále jen "Prodávající"). 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující, přičemž vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitelem a kupujícím, který spotřebitelem není. 

Kupující – spotřebitel – je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen Kupující – spotřebitel).

Kupující – podnikatel – podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen Kupující – podnikatel).

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva, je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu (akceptace) prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (tj. formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce) nebo telefonické (do 48 hodin), které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky. Potvrzení o úspěšném vytvoření objednávky a jejím přijetí do systému, které je generováno a zasíláno automaticky ze systému na e-mail kupujícího ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní smlouva. Uzavřením kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami – kupní smlouva se tímto momentem stává závaznou pro obě smluvní strany.

Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do ní zadal.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, případně již zboží na přání kupujícího upravil.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu, a to zejména v těchto případech:

 1. Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím již není skladem, navrhne prodávající kupujícímu alternativní řešení formou dodání jiného zboží. Pokud kupující se změnou objednávky nesouhlasí, je objednávka automaticky zrušena.
 2. Falešná objednávka – jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data nebo zjevně nepravdivá data (není-li ji možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí s kupujícím spojit e-mailem nebo telefonicky a vzniklou situaci si s ním vyjasnit.
 3. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, kterou mu prodávající navrhne, je objednávka automaticky zrušena.
 4. Kupující objednává více než 5 kusů jednoho výrobku – v případě, že má kupující zájem o více než 5 kusů jednoho výrobku, je potřebné předem kontaktovat prodávajícího emailem a domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje.
 5. Kupujícím je osoba, která již dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu nebo obchodní podmínky! Příkladem takového porušení jsou případy, kdy si kupující opakovaně objednává zboží u prodávajícího a následně si zboží odmítá převzít nebo je nekontaktní, v důsledku čeho nelze zboží doručit.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Zrušení objednávky je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu e-mailem. Po závazném potvrzení objednávky tak může učinit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA KUPNÍ CENY ZBOŽÍ

 • Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Dobírkou – platba v hotovosti při převzetí zboží doručovateli (kurýrovi)
  • Bankovním převodem – tj. převodem z účtu na účet – zboží bude odesláno teprve po připsání platby na účet prodávajícího. Po dokončení objednávky obdrží kupující e-mailem podklady pro provedení platby (číslo účtu, celkovou částku k úhradě, variabilní symbol)
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné), tzn., k ceně zboží bude vždy připočtena cena dopravy, vyjma případů výslovně uvedených v těchto podmínkách. Výše nákladů na dopravu zboží se může u jednotlivých objednávek lišit zejména v závislosti od zvoleného dopravce a způsobu platby, případně krajiny doručení.
 • V případě platby v hotovosti / platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud podmínky slevové akce nestanoví jinak. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.
 • Všechny ceny jsou uvedené s DPH a jsou koncové. Prodávající se vyhrazuje právo změny cen.
 • Součástí každé dodávky je řádný daňový doklad, návod na použití v českém / slovenském jazyce, pokud to povaha výrobku vyžaduje, případně záruční list. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě, že si kupující objedná zboží, u kterého je uvedená např. delší doba dodání nebo jde o zboží, které má být pořízeno pro kupujícího na objednávku, je prodávající oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši 100% hodnoty objednávky. Pokud kupující složí u prodávajícího požadovanou zálohu, prodávající vystaví kupujícímu doklad. Po dodání zboží bude na daňovém dokladu hodnota složené zálohy odečtena.
 • V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, ale kupní smlouva následně uzavřena nebyla, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavření kupní smlouvy.
 • Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku a výše nákladů na dopravu.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající využívá pro doručení zásilek výhradně služeb smluvních přepravců jako je např. PPL. POZOR !! Česká pošta není smluvním partnerem prodávajícího.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50,-- Kč týdně (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 • V okamžiku odeslání zboží vás informujeme e-mailem. Číslo zásilky vám bude zasláno na vyžádání. Pokud je zboží skladem, dodání obvykle probíhá následující pracovní den po odeslání. Ve většině případů obdržíte zásilku do 48 hodin (doručení v ČR) nebo do 72 hodin (doručení na Slovensko) od odeslání. Odeslání zboží předchází závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, v případě platby bankovním převodem připsání platby na účet prodávajícího. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího – za splnění dodávky se považuje dodání zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.
 • Objednané zboží bude zasíláno pouze v rámci území České republiky a Slovenska.
 • V případě doručování zboží na Slovensko bude fakturace probíhat v Eurech a to přepočtem dle aktuálního kurzu. Zákazníkům ze Slovenska doporučujeme, aby si na hlavní stránce (vrchní lišta) zvolili měnu EUR – všechny ceny se následně budou zobrazovat v této měně.

Dodací podmínky po ČR

Doprava – platba dobírkou (tj. hotově při převzetí )

 • při celkové hodnotě objednávky od 1500 Kč je poštovné ZDARMA (k objednávce bude účtováno pouze dobírkovné ve výši 30,- Kč)
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 1499 Kč bude účtováno poštovné ve výši 89 Kč a dobírkovné 30,- Kč)

Doprava – platba bankovním převodem

 • při celkové hodnotě objednávky od 1500 Kč je poštovné ZDARMA
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 1499 Kč bude účtováno poštovné ve výši 89 Kč

Dodací podmínky do SR

Doprava – platba dobírkou (tj. hotově při převzetí)

 • při celkové hodnotě objednávky od 110 EUR je poštovné ZDARMA (k objednávce bude účtováno pouze dobírkovné ve výši 1 EUR)
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 109 EUR bude účtováno poštovné ve výši 7 EUR a dobírkovné 1 EUR

Doprava  po předchozím bankovním převodu

 • při celkové hodnotě objednávky od 110 EUR je poštovné ZDARMA
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 109 EUR bude účtováno poštovné ve výši 7 EUR

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem a s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu  při použití prostředků komunikace na dálku právo od smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od: 

 • data, kdy Kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním), nebo
 • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť), nebo
 • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží sestávající z několika položek nebo částí), nebo data převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty a to na adresu elektronické pošty prodávajícího info@babyholding.cz nebo poštou na adresu uvedenou v sekci Kontakty.

Dle ustanovení § 1837 NOZ spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.

V případě, odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy dle předchozích odstavců, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedomluví jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu a jejích výše se bude odvíjet od cen stanovených přepravcem, kterého si kupující zvolil. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze využívat nebo chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí spotřebitel vydat prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v 14-ti denní lhůtě, je nutné mimo jiné dodržet následující podmínky:

 • zboží musí být v originálním (původním) obalu
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi
 • nesmí být poškozeno ani nést známky používání v opačné m případě bude prodávající oprávněn postupovat výše uvedeným způsobem

Zboží zašlete jako běžnou zásilku na naši adresu uvedenou v sekci "Kontakt". Doporučujeme zásilku pojistit. NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku! Taková zásilka nebude převzata! Zboží zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Přiložte kopii faktury a průvodní dopis, ze kterého je zřejmé, že se jedná o vrácení zboží. Uveďte i číslo účtu pro vrácení peněz. 

V případě, že nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží (záruka)

Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky prodávajícího, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že je mu způsob uvedení zboží do provozu znám, neboť to vyplývá z povahy věci.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy tak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem (kupujícím). Prodejce odpovídá za výrobní vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. U použitého zboží je doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady 12 měsíců od převzetí. Prodávající neodpovídá za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky (spotřebitele), nikoliv pro firmy (nákup na IČ).


Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • neodborným použitím nebo nešetrným zacházením s výrobkem
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením věci (nebo jejích dílců) v důsledku používání
 • živelnými pohromami (např. vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu výrobku a nejde ani reklamovat!!!

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu info@babyholding.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vždy je třeba připojit popis charakteru vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi e-mailem. V případě osobního předání je předán ihned.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být proto pojištěna.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem (pokud byl vystaven)!!!


Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Překročení této lhůty způsobené odmítnutím poskytnutí součinnosti ze strany kupujícího, nelze považovat za porušení nebo nesplnění povinností ze strany prodávajícího. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pro bližší informace, jak postupovat při reklamaci, nás prosím kontaktujte na telefonním čísle: 778 081 178 nebo na e-mail: info@babyholding.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnutí osobních údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní data jsou poskytována externím přepravcům a bankám, kterým jsou data předávána v minimálním rozsahu, nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží a jeho úhradu.
 • Osobní údaje včetně informací o kupujícím a jeho nákupech budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujících i prostřednictvím cookies. Použitím internetových obchodů ………… kupující souhlasí s užíváním cookies ze strany prodávajícího v rozsahu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Kupující může užívání cookies ze strany prodávajícího odmítnout, v takovém případě však budou některé funkcionality internetového obchodu …………… omezeny.
 • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

DORUČOVÁNÍ

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 • Zpráva je doručena druhé smluvní straně:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Případné spory ze smluvního vztahu vzniklého způsobem popsaným výše, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem.
 • Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem - lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající doporučuje kupujícímu - spotřebiteli - před započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve kontaktovat prodávajícího, a to v jakékoli formě. Kupující – spotřebitel - může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
 • Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde:

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/ne­účinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.8.2016.