Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.babyholding.cz. V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím výše uvedeného internetového obchodu.

OP jsou k dispozici k nahlédnutí na webové stránce  https://www.babyholding.cz a kupující má tak možnost se s nimi seznámit ještě před uskutečněním své objednávky. Ustanovení OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

V závislosti na změně příslušných právních předpisů, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo OP měnit. Každá změna OP a její účinnost bude oznámená vhodným způsobem na výše uvedených internetových stránkách.

Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu https://www.babyholding.cz je obchodní společnost BABY HOLDING s.r.o, se sídlem: Kúty 1950, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 607 27 349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 17111 (dále jen "Prodávající"). 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi kupujícím – spotřebitelem a kupujícím – podnikatelem. 

Kupující – spotřebitel – je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Kupující – spotřebitel“).

Kupující – podnikatel – podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Kupující – podnikatel“).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do ní zadal. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU.“  

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se s těmito OP seznámil, jejích obsahu porozuměl a vyjadřuje s nimi souhlas.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva, je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (tj. formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce) nebo telefonické (do 72 hodin od doručení elektronické objednávky). Potvrzení o úspěšném vytvoření objednávky a jejím přijetí do systému, které je generováno a zasíláno automaticky ze systému na e-mail kupujícího ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní smlouva. Uzavřením kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a OP – kupní smlouva se stává závaznou.

V případě změny objednávky kupujícím je takto změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, případně již zboží na přání kupujícího upravil.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v těchto případech:

 1. Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím již není skladem, navrhne prodávající kupujícímu alternativní řešení formou dodání jiného zboží. Pokud kupující se změnou objednávky nesouhlasí, je objednávka automaticky zrušena.
 2. Falešná objednávka – jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data nebo zjevně nepravdivá data, adresát o ní neví nebo s ní při ověřování objednávky nesouhlasí. V takovém případě se prodávající pokusí s kupujícím spojit e-mailem nebo telefonicky a vzniklou situaci si s ním vyjasnit.
 3. Zboží se již nevyrábí / nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo v případě chybné ceny u zboží ve zjevném omylu. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, kterou mu prodávající navrhne, je objednávka automaticky zrušena.
 4. Kupující objednává více než 5 kusů jednoho výrobku – v případě, že má kupující zájem o více než 5 kusů jednoho výrobku, je potřebné předem kontaktovat prodávajícího emailem a domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje.
 5. Kupujícím je osoba, která již dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu nebo obchodní podmínky. Příkladem jsou případy, kdy si kupující opakovaně objednává zboží u prodávajícího a následně si zboží odmítá převzít nebo je nekontaktní v důsledku čeho nelze zboží opakovaně doručit.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Zrušení objednávky je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky. Po závazném potvrzení objednávky tak může učinit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA KUPNÍ CENY ZBOŽÍ

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. Dobírkou – platba v hotovosti / kartou při převzetí zboží – nelze využít v případě doručování zboží mimo území ČR a SR.
 2. Bankovním převodem – tj. bezhotovostně z účtu na účet – zboží bude odesláno po připsání platby na účet prodávajícího. Po dokončení objednávky obdrží kupující e-mailem podklady pro provedení platby (číslo účtu, celkovou částku k úhradě, variabilní symbol)
 3. Platební kartou online – tj. bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Provozovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 27924505.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením / dodáním zboží (tzv. poštovné). K ceně zboží bude vždy připočtena cena dopravy, vyjma případů výslovně uvedených v těchto podmínkách. Výše nákladů na dopravu zboží se může lišit zejména v závislosti od zvoleného dopravce, způsobu platby a země doručení.
 • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud podmínky slevové akce nestanoví jinak. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.
 • Všechny ceny jsou uvedené s DPH a jsou koncové. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
 • Součástí každé dodávky je řádný daňový doklad, návod na použití v českém / slovenském jazyce, pokud to povaha výrobku vyžaduje, případně záruční list. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě, že si kupující objedná zboží, u kterého je uvedená delší doba dodání nebo jde o zboží, které má být pořízeno pro kupujícího na objednávku, může prodávající požadovat před dodávkou zálohu ve výši 100% hodnoty objednávky.
 • V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, ale kupní smlouva následně uzavřena nebyla/ objednávka byla zrušena, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavření kupní smlouvy nebo oznámení o zrušení objednávky.
 • Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku a výše nákladů na dopravu.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 • Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Prodávající využívá pro doručení zásilek výhradně služeb smluvních přepravců např. GLS nebo PPL. Česká pošta není smluvním partnerem prodávajícího. UPOZORNĚNÍ: Dřevěný nábytek doručujeme na paletách, proto vás před odesláním budeme kontaktovat, abychom zajistili bezproblémové doručení.  
 • Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen zboží při dodání převzít. Dodání zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávce se považuje za splnění dodávky. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • V okamžiku odeslání zboží vás informujeme e-mailem. Číslo zásilky vám bude zasláno na vyžádání. Pokud je zboží skladem, dodání obvykle probíhá následující pracovní den po odeslání. Ve většině případů obdržíte zásilku do 48 hodin (doručení v ČR) nebo do 72 hodin (doručení na Slovensko) od odeslání. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.
 • Objednané zboží zasíláme v rámci území České republiky a Slovenska.
 • Zboží je možné doručit i do jiných členských států EÚ. Zboží nedoručujeme do Švýcarska a Velké Británie.
 • V případě doručování zboží mimo území České republiky bude fakturace probíhat v EUR měně. Zákazníkům v těchto případech doporučujeme, aby na hlavní stránce zvolili měnu EUR – všechny ceny se budou následně zobrazovat v této měně. Ceny jsou koncové – včetně 21 % DPH. V případě doručování mimo území ČR a SR nelze využít možnost platby na dobírku tzn. při převzetí.

Dodací podmínky po ČR

Doprava – platba dobírkou

 • při celkové hodnotě objednávky od 1500 Kč je poštovné ZDARMA (k objednávce bude účtováno pouze dobírkovné ve výši 30,- Kč)
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 1499 Kč bude účtováno poštovné ve výši 89 Kč a dobírkovné 30,- Kč

Doprava – platba bankovním převodem 

 • při celkové hodnotě objednávky od 1500 Kč je poštovné ZDARMA
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 1499 Kč bude účtováno poštovné ve výši 89 Kč

Doprava – platba kartou online

 • při celkové hodnotě objednávky od 1500 Kč je poštovné ZDARMA
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 1499 Kč bude účtováno poštovné ve výši 89 Kč

Dodací podmínky do SR

Doprava – platba dobírkou

 • při celkové hodnotě objednávky od 110 EUR je poštovné ZDARMA (k objednávce bude účtováno pouze dobírkovné ve výši 1 EUR) 
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 109 EUR bude účtováno poštovné ve výši 7 EUR a dobírkovné 1 EUR

Doprava – platba bankovním převodem

 • při celkové hodnotě objednávky od 110 EUR je poštovné ZDARMA
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 109 EUR bude účtováno poštovné ve výši 7 EUR

Doprava – platba kartou online

 • při celkové hodnotě objednávky od 110 EUR je poštovné ZDARMA
 • při celkové hodnotě objednávky 0 - 109 EUR bude účtováno poštovné ve výši 7 EUR

Dodací podmínky do jiných členských států EÚ

Způsoby platby:

 • Bankovní převod
 • Platba kartou online

Cena dopravy pro jednotlivé země – cenu uvádíme již včetně 21 % DPH:

 • Belgie: 32 EUR
 • Bulharsko, Francie, Irsko, Itálie, Španělsko: 42 EUR 
 • Dánsko, Estonsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí: 33 EUR
 • Finsko, Kypr, Malta, Norsko, Portugalsko, Řecko, Švédsko: 79 EUR
 • Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovinsko: 16 EUR 
 • Rumunsko: 18 EUR

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, tzn. mimo svou podnikatelskou činnost, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu do 14 dnů od: 

 • data, kdy kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním), nebo
 • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť), nebo
 • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží sestávající z několika položek nebo částí), nebo data převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, kupující musí odeslat sdělení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a to na e-mailovou adresu prodávajícího obchod@babyholding.cz nebo doručovací adresu uvedenou v sekci „KONTAKT“. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.  

Spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy o:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

V případě, odstoupení kupujícího od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedomluví jinak. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Kupující, který od smlouvy odstoupil, je povinen vrátit prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to do 14 dnů od odstoupení. Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jejích výše se bude odvíjet od cen stanovených přepravcem, kterého si kupující zvolil. 

Kupující musí vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné, zboží musí být kompletní a je-li to možné v původním (originálním obalu) obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky a dojde-li k využití práva kupujícího od kupní smlouvy odstoupit, kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze využívat nebo chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě, že se rozhodnete pro odstoupení od kupní smlouvy, zboží zašlete jako běžnou zásilku na doručovací adresu uvedenou v sekci "Kontakt". Doporučujeme zásilku pojistit. NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku! Taková zásilka nebude převzata! Zboží zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Přiložte kopii faktury a průvodní dopis (prohlášení o odstoupení), ze kterého je zřejmé, že se jedná o vrácení zboží. Uveďte i číslo účtu pro vrácení peněz. 

V případě, že nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží (záruka)

Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat si záruční podmínky prodávajícího, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu není součástí dodávky zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy tak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem (kupujícím). Prodejce odpovídá za výrobní vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. U použitého zboží je doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady 12 měsíců od převzetí. Prodávající neodpovídá za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro kupující – spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČO).


Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • neodborným použitím nebo nešetrným zacházením s výrobkem
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením věci (nebo jejích dílců) v důsledku používání
 • živelnými pohromami (např. vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu výrobku a není možné ji ani reklamovat.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu obchod@babyholding.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Doporučujeme zasílat zboží na reklamaci v originálním obalu nebo přepravním obalu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství. Zásilku je vhodné označit příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Toto právo může u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce po skončení záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. Bezdůvodná reklamace zasílaná prodávajícímu opakovaně může být vyhodnocena jako zneužití práv spotřebitele.

Vždy je třeba připojit popis charakteru vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi e-mailem. V případě osobního předání je předán ihned.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. V případě poškození zboží při přepravě nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilku proto doporučujeme pojistit.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem (pokud byl vystaven).


Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Překročení této lhůty způsobené odmítnutím poskytnutí součinnosti ze strany kupujícího, nelze považovat za porušení nebo nesplnění povinností ze strany prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pro bližší informace, jak postupovat při reklamaci, nás prosím kontaktujte na telefonním čísle: +420 778 081 178 nebo na e-mail: obchod@babyholding.cz . 

DORUČOVÁNÍ

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce a prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v těchto OP.
 • Zpráva je doručena druhé smluvní straně:
 1. doručování elektronickou poštou – okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 2. doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – převzetím zásilky adresátem,

nebo odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 1. doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“). Poskytnutí osobních údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní data jsou poskytována externím přepravcům a bankám, kterým jsou data předávána v minimálním rozsahu, nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží a jeho úhradu.
 • Osobní údaje včetně informací o kupujícím a jeho nákupech budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího (viz doručovací adresa v sekci „Kontakt“ nebo na e-mail: obchod@babyholding.cz .
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na: obchod@babyholding.cz 
 • Použitím internetového obchodu www.babyholding.cz kupující souhlasí s užíváním cookies ze strany prodávajícího v rozsahu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Kupující může užívání cookies ze strany prodávajícího odmítnout, v takovém případě však můžou být některé funkce internetového obchodu omezeny.
 • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

 • Případné spory ze smluvního vztahu vzniklého způsobem popsaným výše, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem.
 • Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající doporučuje spotřebiteli před započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve kontaktovat prodávajícího, a to v jakékoli formě.
 • Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je:

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 • Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde:

https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 • Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online) je Evropské spotřebitelské centrum České republiky se sídlem Štěpánská 567/15. 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení kupní smlouvy neplatné či neúčinné, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a účinná. Pro tento případ se smluvní strany zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné/neúčinné ustanovením novým, které bude platné/účinné, a které bude nejlépe odpovídat zamýšlenému ekonomickému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smysli ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 19.5.2021
Product added to wishlist
Product added to compare.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.